Regulamin konferencji BUSINESSmeetup: Nowe perspektywy w czasach Gospodarki 4.0

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji online BUSINESSmeetup: Nowe perspektywy w czasach Gospodarki 4.0.
 2. Konferencja organizowana jest przez firmę IT.integro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.
 3. Konferencja odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji do dnia rozpoczęcia Konferencji.
 4. Konferencja ma charakter zamknięty i adresowana jest wyłącznie do zaproszonych przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
 5. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 6. Konferencja odbędzie się w dniu 12.02.2021, w godzinach 10.00 – 12.00 i będzie transmitowana za pośrednictwem sieci internetowej, na platformie Vimeo.pl.
 7. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.BUSINESSmeetup.online

 2 Definicje

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom nadano następujące znaczenie:

 1. a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: BUSINESSmeetup.online
 2. b) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję online pod nazwą BUSINESSmeetup: Nowe perspektywy w czasach Gospodarki 4.0, której dotyczy Rejestracja
 3. c) Organizator – IT.integro sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej 12, 60-166 Poznań; Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Poznaniu przy Grunwaldzkiej 104
  60-307 Poznań
 4. d) Rejestracja – zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji za pośrednictwem wypełnionego Formularza rejestracyjnego
 5. e) Formularz rejestracyjny – formularz dostępny pod adresem: BUSINESSmeetup.online
 6. f) Potwierdzenie zgłoszenia – komunikat wysłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w czasie Rejestracji
 7. f) Uczestnik – osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Konferencji

 

3 Warunki uczestnictwa

 1. Aby wziąć udział w Konferencji, zaproszony Uczestnik musi dokonać Rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.BUSINESSmeetup.online
 2. Aby dokonać Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej www.BUSINESSmeetup.online powinien wypełnić i wysłać Formularz rejestracyjny, podając dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy oraz numer telefonu.
 3. Po dokonaniu Rejestracji, Uczestnik otrzyma na wskazany przez siebie adres mailowy wiadomość z linkiem do strony, pod którym odbędzie się Konferencja.
 4. Rejestracja jest niezbędna w celu dostarczania Uczestnikowi komunikatów dotyczących Konferencji drogą elektroniczną.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w Konferencji:
 6. a) Urządzenie posiadające dostęp do internetu.
 7. b) Dostęp do konta poczty elektronicznej, na które przesłany zostanie link kierujący do wydarzenia.
 8. c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.

 

4 Zmiany w programie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również terminu, wykorzystywanych platform oraz sposobu przeprowadzenia Konferencji.
 2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów dostępnych na stronie internetowej Konferencji, a także poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy wskazany przy Rejestracji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w terminie do dnia zakończenia Konferencji.

5 Obowiązki uczestników

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

 

6 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest IT.integro sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej 12, 60-166 Poznań.
 2. Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane również na podstawie ich zgody do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora.
 1. Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.
 2. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
 2. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.

 

7 Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 1. Szczegółowy program Konferencji umieszczony jest na stronie internetowej Konferencji www.BUSINESSmeetup.online
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.BUSINESSmeetup.online
 2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.